Visselblåsning på Laxo

Laxo strävar alltid efter att agera på ett sätt som är hållbart i längden och som värnar om Laxo’s anställda och övriga värden. Som ett komplement till en öppen affärskultur har Laxo ett visselblåsningsverktyg, NorthWhistle, där alla som känner till eller har misstankar om att det pågår allvarliga missförhållanden inom organisationen kan anmäla detta anonymt.

Vad kan rapporteras?

I enlighet med Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har du rätt till skydd mot repressalier om du slår larm om missförhållanden.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, eller missförhållanden som strider mot svensk lagstiftning. Mutor och korruption eller allvarlig risk för enskilda personer liv eller hälsa som miljöbrottslighet är exempel på tillfällen då visselblåsning kan användas.

Normalt omfattas inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande. Sådana anmälningar hänvisas till ordinarie gällande rutiner inom Laxo.

Vem kan rapportera?

Anställda på Laxo, inhyrd personal samt personer som utför praktik på Laxo kan visselblåsa.

Intern rapportering

Med hjälp av visselblåsarsystemet NorthWhistle kan du lämna en anmälan anonymt. Du tilldelas ett ärendenummer för att kunna följa upp ditt ärende under utredningens gång. Du kommer att få ett ärendenummer och ett lösenord i syfte att senare kunna logga in i rapporteringsverktyget. Enligt lagstiftning har du rätt till ett bekräftelsemeddelande inom 7 dagar från registrerad anmälan, samt rätt till återkoppling inom 3 månader från bekräftelsemeddelandet.

Extern rapportering

Du kan även välja att rapportera ditt ärende till en behörig myndighet (eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer.) med bibehållet skydd från lagstiftningen. Klicka på följande länk för att se en lista på behöriga myndigheter samt deras respektive ansvarsområde: LÄNK

Skydd i relation till annan lagstiftning

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet och, i verksamheter där det är aktuellt, om efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Policy för personuppgiftshantering

När du rapporterar ett missförhållande behöver Laxo behandla personuppgifter om dig. Laxo är alltid skyldig att följa gällande lagar för personuppgiftsbehandling. Reglerna för personuppgiftsbehandling i Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen (GDPR).

Laxo behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats samt att lämna återkoppling om detta till dig.

De personuppgifter Laxo har om dig hanteras av utsedda behöriga personer men kan komma att delas med andra för det fall det behövs för utredningen.

Personuppgifter som lämnas i visselblåsarsystemet kommer endast används för att utreda den misstanke som anmälan rör.

En person som är föremål för en anmälan i visselblåsarsystemet kommer att delges information om det när det inte längre föreligger någon risk att utredningen kan äventyras om denne informeras.

För mer information eller för att erhålla ett registerutdrag, vänligen kontakta Laxo’s dataskyddsombud.

LAXO

Telefon: +46 (0)19 30 56 00
Fax: +46 (0)19 36 48 27
E-post: info@laxo.se