Laxo´s Uppförandekod ”Code of conduct

Vår uppförandekod handlar om arbetsvillkor, antikorruption och miljöansvar. Den bygger på FN:s Global Compact och dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Den visar vägen genom att beskriva de värderingar och krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Principerna baseras även på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. (International Labour Organization)

Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden. Den ska respekteras och följas av alla hos Laxo, alltifrån styrelse, ledning, enskilda medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer gällande lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagstiftningar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och affärsförhållande

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar om rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på våra affärspartners

LAXO

Telefon: +46 (0)19 30 56 00
Fax: +46 (0)19 36 48 27
E-post: info@laxo.se